mploy Linkedin
 

Vi dokumenterer og underbygger

Mploy baserer alle vores ydelser og tilbud på konkret viden. Vi indarbejder derfor altid analyser og dokumentation i vores opgaveløsning. Beskæftigelsespolitikken og de tilgrænsende politikområder er i konstant udvikling og forandring med ændringer i konjunkturer, lovgivning, økonomi, metoder, ønsker og tendenser – og vi følger med. Vi udarbejder analyser, der går i dybden, giver overblik og anvisninger. Det betyder, at vi tilbyder og blander mange analysetyper i vores samarbejde med dig som kunde.

Brugerundersøgelser

Vi gennemfører brugerundersøgelser, hvor vi afdækker en given målgruppes behov for, efterspørgsel på, tilfredshed med eller ønsker til en ydelse, service, tilbud, indsats mv. Brugerundersøgelsen gennemføres ved hjælp af telefoninterviews, interviews eller fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser og registerdata. Et eksempel på en brugerundersøgelse kan være, når et jobcenter ønsker at afdække serviceefterspørgsel, virksomhedsønsker til samarbejde, borgernes perspektiver i forhold til jobforventninger, mobilitet, jobbarrierer, diagnoser mv.

Målgruppeanalyser

Vi gennemfører målgruppeanalyser, hvor vi belyser en målgruppe i dybden. Vi beskriver målgruppens kendetegn, sammensætning, job- og uddannelsesbarrierer, uddannelsesniveau, jobsøgning, bevægelser på arbejdsmarkedet, bevægelser i uddannelsessystemet samt indholdet i indsatsen overfor målgruppen. Vi kombinerer gerne målgruppeanalysen med en brugerundersøgelse, hvor vi supplerer ovenstående med borgernes syn på fremtiden, job- og uddannelsesønsker, jobforventninger, egne barriereopfattelser, holdninger til mobilitet mv. I målgruppeanalysen anvendes altid registerdata til forløbsanalyser, indsatsanalyser og personkarakteristik. Desuden supplerer vi gerne analysen med sagsgennemgange i kildesystemerne i jobcenteret eller andre forvaltninger i kommunen.   

Arbejdsmarkedsanalyser

Vi gennemfører arbejdsmarkedsanalyser, hvor vi afdækker udviklingstendenser på arbejdsmarkedet eller dele af arbejdsmarkedet. Vi laver prognoser, fremskrivninger og scenarier for udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og/eller kvalifikationer, og vi indarbejder i analysen viden om demografi og den aldersbetingede tilbagetrækning fra arbejdsstyrken. I arbejdsmarkedsanalysen anvender vi fremskrivningsværktøjer og registerdata.

Effektanalyser

Vi gennemfører effektanalyser, hvor vi måler job- og uddannelseseffekten af en given indsats eller af forskellige aktiveringsredskaber for en eller flere målgrupper. Vi kombinerer gerne effektanalysen med en flow­-analyse, der viser en målgruppes bevægelsesmønstre på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i ydelsessystemet. Desuden gennemfører vi progressions­analyser for de svagere grupper i jobcentrene, hvor vi i samarbejde med jobcentrene opgør andre typer effekter af indsatsen, f.eks. afklaring, motivation, selvtillid, indsatsparathed mv. I effektanalysen anvender vi registerdata om borgernes lønindkomst og forsørgelsesydelser. Desuden tilvejebringer vi progressionsvurderinger til brug i effektmålinger af indsatsen for de svagere grupper.    

Indsatsanalyser

Vi gennemfører indsatsanalyser, hvor vi måler, afdækker og dokumenterer omfang, intensitet, indhold og kvalitet i indsatsen for en eller flere målgrupper. I den forbindelse afdækker og identificerer vi de faktiske indsats- eller aktiveringsprofiler for forskellige målgrupper i indsatsen. Vi kombinerer gerne indsatsanalysen med optimeringsanalyser, som fokuserer på kvalitet, produktivitet og overholdelse af lovgivningens krav på indsatsområdet. Vores indsatsanalyser foregår typisk i tæt samarbejde med kunden og kombinerer ofte kvalitative og kvantitative data, som indsamles via gruppeinterviews, workshops, personale- eller økonomiafdelingen, sagsgennemgange, kildedata og registerdata.

Organisationsanalyser

Vi gennemfører organisationsanalyser, hvor vi belyser den valgte organiserings betydning for mål, strategier, indsats, kvalitet, effektivitet og effekter. Analysen sigter på at identificere, dokumentere og anbefale forandringsbehov i organisationen, og vi kombinerer ofte organisationsanalysen med indsatsanalyser, strategiske processer og forandringsprocesser. Organisationsanalysen foregår i tæt samspil med den strategiske ledelse og kombinerer kvalitative og kvantitative data, som indsamles via lederinterview, lederseminarer, workshops, medarbejdertilkendegivelser, kilde- og registerdata.

Evalueringer

Vi gennemfører evalueringer, hvor vi analyserer resultater, tilfredshed, udbytte, erfaringer og læring af givne udviklingsprocesser, samarbejdsaktiviteter, indsatser, forsøg, organisationstiltag, puljer mv. I vores evalueringer anvender vi en vifte af kvalitative og kvantitative metoder, som omfatter afdækningsseminarer, interviews, fokusgruppeinterviews, digitale spørgeskemaundersøgelser, selvevalueringer, registeranalyser mv.

Ledelsesinformation

Vi designer og udvikler ledelsesinformation, der giver et ledelsesmæssig grundlag for planlægning, styring og opfølgning på indsatsen. Indholdet i ledelsesinformationen defineres i samarbejde med ledelsen med henblik på at sikre målretning og omfang af ledelsesinformationen samt en holdbar drift af ledelsesinformationen. I ledelsesinformationen indgår typisk opgørelser af driftsaktiviteter, aktiveringsindsats, indsatsprognoser, jobeffekter, kvalitetsmålinger, kunde-flow, varighedsopgørelser mv. Ledelsesinformationen udarbejdes ved hjælp af data fra kildesystemerne.

Debatoplæg

Vi udarbejder analytiske debatoplæg, der belyser beskæftigelsespolitiske muligheder og udfordringer for arbejdsmarkedsudviklingen på kortere og længere sigt. Debatoplæggene sigter typisk på at understøtte en politisk/strategisk proces hos de lokale beslutningstagere, politikere og administrative ledelser, fx med sigte på beskæftigelsesplanen. I debatoplægget vil der typisk indgå resultater fra eksisterende analyser eller til lejligheden gennemførte analyser. Vi kombinerer gerne vores debatoplæg med facilitering af politiske drøftelser i form af seminarer, konferencer, workshops, oplæg mv.

Vidensopsamling

Vi udarbejder vidensopsamlinger, hvor vi afdækker og opsamler den eksisterende viden fra forskning, analyser og rapporter om centrale beskæftigelsespolitiske emner. I vidensopsamlingerne får læseren et hurtigt overblik over den aktuelle viden på området og en fortolkning af resultaterne på området. Vores vidensopsamlinger foretages via desk research af grundkilder, surveys, litteratursamlinger mv., som bearbejdes og præsenteres på en overskuelig og forståelig måde.

Kontakt Kristina Venø, hvis du vil vide mere om, hvordan mploy kan hjælpe dig med analyse.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket nye studentermedhjælpere, der kan bistå mploys konsulenter i opgaveløsningen

Er du grundig generalist med et hoved, der er god til metode? Er du en ørn til at formidle og god til at jonglere og prioritere?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk